له ښونځیوو څخه د فساد د مخنیوي په برخه کې د خلکو وڼده

22 جدی 1399