څېړنه

9 جدی 1399
څېړنه

زموږ څېړنې د امنیت، قضا، کان کېندنې ، بودیجې او عامه مالي مدیریت ، او د مرستو اغیزمنتیا په ګډون د فساد اړوند پراخه موضوعات ترپوښښ لاندې نیسي.