ټولنیزڅار

9 جدی 1399
ټولنیزڅار

دا پروګرام ټولنه هڅوي تر څو په رضاکاره ډول د دوی په سیمه کې د پلي کېدونکو پروژو له جزیاتو څخه په کره توګه څارنه وکړي.