عدالت‌غوښتنه

9 جدی 1399
عدالت‌غوښتنه

د ورڼتیا څار بنسټ سرلاري رول ته د؛ اړتیا پر بنسټ ولاړې پریکړې کولو، اداري فساد او عدالت په برخه کې وده ورکول.